จุลชีววิทยา เรียนอะไร แล้วเรียนที่ไหนได้บ้าง?

จุลชีววิทยา เรียนอะไร แล้วเรียนที่ไหนได้บ้าง?

จุลชีววิทยา เรียนอะไร แล้วเรียนที่ไหนได้บ้าง?

จุลชีววิทยา เรียนอะไร แล้วเรียนที่ไหนได้บ้าง? เชื่อว่าน้อง ๆ ที่เรียนสายวิทย์-คณิต ในระดับชั้นมัธยมหลาย ๆ คน ล้วนเรียนเพื่อต้องการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งนั้น และเมื่อพูดถึงการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาหนึ่งที่หลายคนสนใจ คงต้องยกให้จุลชีววิทยา (Microbiology) ส่วนใหญ่แล้วสาขาวิชานี้ จะเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์ ทั้งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เห็ด, รา ฯลฯ และที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส, โปรตัวซัว และสาหร่ายบางชนิด ฯลฯ ส่วนเรื่องการเรียนแบบเจาะลึก จะมีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง และน้อง ๆ มัธยมจะสามารถเข้าศึกษาที่ไหนได้บ้าง ตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

จุลชีววิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไรเป็นหลัก

อย่างที่กล่าวไปตอนแรก ว่าการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยา หรือจุลชีววิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และจุลินทรีย์ แต่ลึกลงไปกว่านั้นสาขาวิชานี้ จะช่วยทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น ยีสต์ที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การผลิตยาปฏิชีวนะจากแบคทีเรียชั้นสูงหรือเชื้อราบางชนิดที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น Clostridium botulinum ที่จะทำให้เกิดพิษในนมหรืออาหารประเภทหมักชนิดต่าง ๆ โดยที่มนุษย์เราได้มีการนำเชื้อแบคทีเรียนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการบำบัดสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สาขานี้จึงเป็นสาขาวิชา ที่มีน้อง ๆ สนใจเข้าศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ

จุลชีววิทยา ต้องศึกษาด้านไหนบ้าง

 1. การศึกษาแบคทีเรีย (Bacteriology)
 2. การศึกษาเห็ด รา และยีสต์ (Mycology)
 3. การศึกษาไวรัส (Virology)
 4. การศึกษาระบบภูมิคุ้มกัน (Immunology)

เนื้อหาของการสอน ที่น้อง ๆ จะต้องเจอ

 • สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ ผู้เรียนจะศึกษาหน้าที่ทางชีวเคมี การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม และโครงสร้างของเซลล์ของจุลินทรีย์เป็นหลัก
 • พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ผู้เรียนจะต้องศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างหน้าที่ของเซลล์ในจุลินทรีย์ และการสร้างหรือควบคุมยีน ซึ่งสาขานี้มีความเกี่ยวข้องกับอณูชีววิทยาด้วย
 • จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ผู้เรียนจะต้องศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ในโรคของมนุษย์ กระบวนการก่อโรคของจุลินทรีย์ และระบาดวิทยา ซึ่งสาขานี้มีความเกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันด้วย
 • จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะต้องศึกษาหน้าที่และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ และบทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรสารอาหาร
 • จุลชีววิทยาของอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะต้องศึกษาการใช้จุลินทรีย์ ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การหมัก การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ซึ่งสาขานี้มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพด้วย
 • จุลชีววิทยาของอากาศ ผู้เรียนจะศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอากาศเป็นหลัก
 • จุลชีววิทยาของอาหาร ผู้เรียนจะศึกษาการเน่าเสียของอาหารที่มีสาเหตุมาจากจุลินทรีย์เป็นหลัก

มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ที่เปิดให้ศึกษาสาขาจุลชีววิทยา

 • ภาควิชาชีววิทยา (สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ)    คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ
 • สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียนจบจุลชีววิทยามา ทำอะไรได้บ้าง?

 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการเกษตร, อาหาร, อุตสาหกรรม, การแพทย์, สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ
 • นักวิจัย หรือนักวิชาการในสถานประกอบการต่าง ๆ
 • ตัวแทนจําหน่ายสารเคมี, อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • ผู้ประกอบการอิสระทางด้านจุลชีววิทยา

 ความจริงในเรื่องอาชีพ สาขาวิชานี้จบมาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย โดยบางครั้งหากท่านศึกษาต่อเฉพาะทางในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หรือไม่ก็ลองสอบใบประกอบวิชาชีพครูควบคู่กันไป ผู้เรียนสามารถที่จะมาเป็นครู หรืออาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยได้เลย ฉะนั้น สาขาวิชาจุลชีววิทยา จึงเป็นหนึ่งสาขาวิชาที่น่าเรียน และประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย

                หากน้อง ๆ ชื่นชอบการทดลอง การเข้าห้องแล็ป ตลอดจนทำสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ หรือสิ่งทีมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จุลชีววิทยาจะช่วยให้ท่านเห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี เดี๋ยวนี้โลกของเรามีแบคทีเรียหลายชนิด เกิดขึ้นมาในโลกแทบทุกวัน แบคทีเรียบางชนิดอาจจะส่งผลดีกับมนุษย์ ในขณะที่แบคทีเรียบางชนิด อาจจะสร้างโทษและสร้างโรคร้ายแรงให้มนุษย์ จะดีแค่ไหนหากน้อง ๆ สามารถรู้เรื่องแบคทีเรียเหล่านั้นได้ และสามารถนำมันออกมาใช้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์

                ส่วนเรื่องสถานที่เรียน น้อง ๆ สามารถหาข้อมูลการเรียน อัตราค่าเรียน และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสถาบันที่สนใจได้โดยตรง ไม่ว่าเราจะเรียนอะไร ขอแค่เป็นสิ่งที่ชอบหรือสนใจ เราจะสามารถทำมันออกมาได้ดีเสมอ ฉะนั้น ทุกครั้งที่น้อง ๆ จะต้องเลือกคณะหรือสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อ ขอให้น้อง ๆ เลือกคณะหรือสาขาที่ชอบเป็นหลัก เท่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการศึกษาได้แล้ว

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ ต้องอ่านบทความนี้ต่อได้เลย 8 สาขาแพทย์ศาสตร์ ที่น่าสนใจ รับรองคุณจะได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างแน่นอน

อ่านบทความสาระน่ารู้ เพิ่มเติม บริหารการเงินด้วย 5 วิธี ในยุควิกฤติ COVID-19